Polityka prywatności PL CAPITAL GROUP Sp. z o.o. („Strona internetowa”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę internetową. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

PL CAPITAL GROUP Sp. z o.o. , NIP 8943057503 , nr REGON 360069352, Adres: 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5 lokal 62. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera
 • Kontakt za pomocą formularza kontaktowego

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług strony internetowej
 • brak możliwości dokonania wysyłki formularza kontaktowego na stronie internetowej
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych na stronie internetowej

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach strony internetowej możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez stronę internetową przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ZGODY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W BIURZE PODCZAS Rozpoczynania procedury składania wniosków kredytowych za pośrednictwem PL Capital Group Sp. z o.o. wpisanego do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako Agent Kredytu Hipotecznego pod nr. RHA 0003213.

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje

„Klient”, oświadcza, że niniejszym udziela firmie PL CAPITAL GROUP Sp. z o.o. zwanej dalej „Firmą”, następujących zgód:

 1. zgody na przetwarzanie przez Firmę moich danych osobowych, w tym informacji objętych tajemnicą bankową, zawartych w dokumentach przedłożonych i zgromadzonych w trakcie wykonywania przez Firmę usług pośrednictwa finansowego („Dane Osobowe”), w celach związanych z wykonywaniem przez Firmę usług pośrednictwa finansowego, w tym również na przekazywanie Danych Osobowych instytucjom finansowym oraz podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, z którymi Firma współpracuje, jak też przetwarzanie przez Firmę Danych Osobowych w systemach informatycznych oraz przekazywanie przez Spółkę Danych Osobowych do państwa trzeciego – każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej – celem dokonania ich przetwarzania na znajdujących się tam serwerach. Niniejsza zgoda upoważnia Firmę w szczególności do pozostawienia Danych Osobowych w systemach informatycznych Firmy oraz do ich przetwarzania na potrzeby opracowywania w przyszłości ofert z zakresu pośrednictwa finansowego.
 2. zgody na otrzymywanie od Firmy informacji handlowych , w tym na przesyłanie ich na podany przeze mnie numer telefonu oraz adres e-mail, jak również na wykorzystanie przez Firmę środków porozumiewania się na odległość do składania propozycji zawarcia umów oraz na przetwarzanie przez Firmę Danych Osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgody na reprezentowanie mnie przez Firmę wobec instytucji finansowych, jak również monitorowanie procesu zawierania umowy z instytucją finansową oraz jej wykonywania, z czym wiązać może się również konieczność przekazywania przez Firmę takiej instytucji lub uzyskiwania od niej informacji i danych mnie dotyczących

 

Nadto Klient oświadcza, że podawane przezeń dane i przekazywane przezeń informacje są prawdziwe oraz, że znana jest mu odpowiedzialność za zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych lub informacji mogących mieć wpływ na podjęcie przez instytucję finansową decyzji o zawarciu umowy, w tym w szczególności fakt iż zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego ten kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy lub instrumentu płatniczego, przedkłada podrobiony, przerobiony, oświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a nadto że tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

 

Firma informuje, że:
a) jest administratorem Danych Osobowych;
b) podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń Firmy,
c) dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
d) odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie Firma oraz kontrahenci współpracujący z Firmą w zakresie pośrednictwa finansowego w tym instytucje
finansowe udzielające kredytów i pożyczek
e) dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Firmę oraz do prawidłowego
prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Administrator zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat,
f) podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
g) podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bądź innego
organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez Firmę;
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla umożliwienia Firmie wykonania jej obowiązków wynikających z umowy,
j) Firma nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

CIASTECZKA

Nasza strona internetowa, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej stronie internetowej ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji strony internetowej

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • Kanały Social Media – Instagram, Facebook
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
kredyty@plcg.pl

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy, nie jesteśmy teraz online. Zostaw wiadomość.

* Twoje imię i nazwisko
Telefon
* Email
* Treść wiadomości
Rozpocznij Chat

Potrzebujesz pomocy? Napisz do PLCG.

* Twoje imię i nazwisko
* Treść wiadomości
Jesteśmy online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?